Over het meerjarenplan

Wat is een meerjarenplan?

Een meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de ļ¬nanciële vertaling ervan voor de volledige bestuursperiode (2020-2025) en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Met andere woorden, het is het actieplan om Lennik te besturen tot 2025.

Is zo’n plan verplicht?

Ja. Artikel 254 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat het meerjarenplan moet worden vastgesteld vóór het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (eerste jaar van de eerste bestuursperiode). Dat meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (tweede jaar van de bestuursperiode) en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen (eerste jaar van de volgende bestuursperiode).

Wat staat er al in?

Verschillende delen van het meerjarenplan liggen al vast omdat ze reeds door het vorige bestuur beslist zijn (bijvoorbeeld de renovatie van het gemeentehuis) of omdat ze deel uitmaken van het bestuursakkoord dat de verschillende politieke partijen sloten (voorbeeld …). Een overzicht van de verschillende engagementen die er al zijn vind je onder “Bestaande engagementen”.

Wanneer kan ik het plan inkijken?

Het meerjarenplan dient afgewerkt te worden voor het einde van 2019. Het wordt dan ook gepubliceerd en is raadpleegbaar voor alle inwoners via de website.